مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شاهین شهر

مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: اصفهان، شاهین شهر – میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری – طبقه چهارم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. ۱- بهره برداری از هشت تابلوی تبلیغاتی […]

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در شاهین شهر

مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ شماره آگهی: نوبت اول آدرس: اصفهان، شاهین شهر – میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری – طبقه چهارم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظردارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. ۱- بهره برداری از هشت تابلوی […]

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی شاهین شهر

مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهردای شاهین شهر  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ شماره آگهی: نوبت اول آدرس: اصفهان ، شاهین شهر – میدان فاطمیه – ساختمان نگارستان شهرداری – طبقه چهارم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهردای شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید . ۱- اجازه بهره برداری از […]

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شاهین شهر

مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ شماره آگهی: – آدرس: اصفهان، – شرح آگهی مزایده عمومیسازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید .۱- اجازه بهره برداری از ۶ عدد تابلوی تبلیغاتی در نقاط تعیین شده به مدت دو سال (تجدید آگهی)۲- اجازه […]